فهرست کتاب


احکام خانواده مطابق با فتاوای حضرت امام خمینی (ره)

عبدالرحیم موگهی‏

شاد کردن

امام رضا علیه السلام:
هیچ کس فایده ای به دست نیاورده است که بهتر باشد از همسر شایسته ای که چون به او بنگرد شاد گردد، و چون از نزد او غائب شود عفت خویش و مال او را نگهدار باشد.(758)

تشکر از شوهر

امام صادق علیه السلام:
بهترین زنان شما زنی است که چون شوهرش به او چیزی دهد سپاسگزاری کند، و اگر ندهد راضی باشد.(759)

وظایف طرفین

امام صادق علیه السلام از پدرش امام باقر علیه السلام:
حضرت علی و حضرت فاطمه علیهماالسلام، درباره خدمت خانه از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله، داوری خواستند.
پیغمبر داوری فرمودند که خدمت درون خانه بر عهده فاطمه علیهاالسلام باشد و خدمت بیرون خانه بر عهده علی علیه السلام.
فاطمه علیهاالسلام گفت: جز خدا کسی نمی داند چه سروری به من دست داد از این که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله سنگینی کار مردان را از عهده من برداشت.(760)
امام باقر علیه السلام:
فاطمه علیهاالسلام در خانه علی علیه السلام که بود کار خانه و خمیر کردن و پختن نان و نظافت را به عهده گرفت و علی علیه السلام کارهای بیرون خانه مانند تهیه هیزم و مواد خوراکی را عهده دار شد.(761)
امام صادق علیه السلام:
امیرمؤمنان علیه السلام هیزم می شکستند و آب می آوردند و جارو می کردند، و فاطمه علیهاالسلام آرد درست می کردند آن را خمیر می کردند و با آن نان می پختند.(762)
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله به خانه علی علیه السلام وارد شدند. او و فاطمه علیهماالسلام را دیدند که با کمک یکدیگر با آسیاب دستی آرد می کنند.
پیغمبر فرمودند: کدام یک خسته تر هستید؟
علی عرض کردند: فاطمه خسته تر است.
پیغمبر به او فرمودند:
برخیز دختر جان!
فاطمه برخاست و پیغمبر به جای او نشست و علی را در آرد کردن کمک کرد.(763)