فهرست کتاب


احکام خانواده مطابق با فتاوای حضرت امام خمینی (ره)

عبدالرحیم موگهی‏

آشپزی خوب

امام صادق علیه السلام:
بهترین زنان شما زنی است که بویی خوش و دست پختی خوب داشته باشد. بجا خرج نماید و بجا از خرج کردن خودداری کند. چنین زنی کارگزاری از کارگزاران خداست و کارگزار خدا نه ناامید می شود، نه پشیمان.(756)

آرایش کردن

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله:
بهترین زنان شما زنی است که بیشتر برای شوهرش آرایش و زینت می کند، اما از بیگانگان خود را می پوشاند.(757)

شاد کردن

امام رضا علیه السلام:
هیچ کس فایده ای به دست نیاورده است که بهتر باشد از همسر شایسته ای که چون به او بنگرد شاد گردد، و چون از نزد او غائب شود عفت خویش و مال او را نگهدار باشد.(758)