فهرست کتاب


احکام خانواده مطابق با فتاوای حضرت امام خمینی (ره)

عبدالرحیم موگهی‏

زینت کردن

امام صادق علیه السلام:
زنی نزد پیامبر خدا صلی الله علیه و آله آمد و عرض کرد:
ای پیامبر خدا! حق شوهر بر زن چیست؟
حضرت فرمودند: بیشتر از آن مقداری است [که فکر می کنی ]
زن عرض کرد: مقداری از آن را به من بگویید.
حضرت فرمودند: باید خودش را [ برای شوهر] به خوشبوترین عطرها معطر کند، و زیباترین لباسهایش را بپوشد، و به نیکوترین زینت هایش زینت کند، و هنوز حقوق او بر زن بیشتر از اینهاست... .(754)
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله:
مردان ناخنهای خود را کوتاه کنند، و زنان ناخنهای خود را به جهت حفظ زیبایی کمی بلند نگه دارند.(755)

آشپزی خوب

امام صادق علیه السلام:
بهترین زنان شما زنی است که بویی خوش و دست پختی خوب داشته باشد. بجا خرج نماید و بجا از خرج کردن خودداری کند. چنین زنی کارگزاری از کارگزاران خداست و کارگزار خدا نه ناامید می شود، نه پشیمان.(756)

آرایش کردن

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله:
بهترین زنان شما زنی است که بیشتر برای شوهرش آرایش و زینت می کند، اما از بیگانگان خود را می پوشاند.(757)