فهرست کتاب


احکام خانواده مطابق با فتاوای حضرت امام خمینی (ره)

عبدالرحیم موگهی‏

کمک کردن

امام صادق علیه السلام:
ام سلمه از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله درباره ثواب خدمت کردن زن به شوهرش پرسید. فرمودند:
هر زنی که در خانه شوهرش چیزی را به قصد اصلاح و نیکی جا به جا کند، خداوند نظر رحمت به او می افکند. و هر کس مورد نظر رحمت خدا قرار گیرد، خدا عذابش نمی کند.(749)
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله:
هر زنی که در حج و جهاد و طلب دانش به شوهرش کمک کند، خداوند آن پاداشی را که به زن حضرت ایوب علیه السلام داده است به او می دهد.(750)
امام صادق علیه السلام:
زنی که به شوهرش لیوان آبی دهد، برای او بهتر از عبادت یک سال است که روزهایش روزه باشد و شبهایش عبادت کند. و خداوند به جای هر لیوان آبی که به شوهرش بنوشاند، شهری در بهشت برایش می سازد و شصت گناهش را می آمرزد.(751)
مردی خدمت پیامبر خدا صلی الله علیه و آله آمد و عرض کرد:
همسری دارم که هرگاه وارد خانه می شوم به استقبالم می آید، و چون خارج می شوم بدرقه ام می کند، و زمانی که مرا اندوهگین می بیند می گوید:
اگر برای روزی و مخارج زندگی غصه می خوری، بدان که خداوند بزرگ آن را به عهده گرفته است، و اگر برای آخرت خود غصه می خوری خدا اندوهت را زیاد کند بیشتر به فکر آخرت باشی.
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمودند:
خداوند در روی زمین کارگزارانی دارد و این زن یکی از کارگزاران خداست، او نیمی از پاداش شهید را دارد.(752)
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله:
وظیفه زن نسبت به شوهرش این است که چراغ خانه را روشن کند، غذای مطبوع و نیکو تهیه نماید؛ و تا در خانه به پیشواز شوهرش برود؛ و به او خوش آمد بگوید؛ و سپس آب و حوله و تشت را فراهم کند و دستهای او را بشوید؛ و چنانچه عذر شرعی نداشته باشد مانع تمکین شوهر نشود.(753)

زینت کردن

امام صادق علیه السلام:
زنی نزد پیامبر خدا صلی الله علیه و آله آمد و عرض کرد:
ای پیامبر خدا! حق شوهر بر زن چیست؟
حضرت فرمودند: بیشتر از آن مقداری است [که فکر می کنی ]
زن عرض کرد: مقداری از آن را به من بگویید.
حضرت فرمودند: باید خودش را [ برای شوهر] به خوشبوترین عطرها معطر کند، و زیباترین لباسهایش را بپوشد، و به نیکوترین زینت هایش زینت کند، و هنوز حقوق او بر زن بیشتر از اینهاست... .(754)
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله:
مردان ناخنهای خود را کوتاه کنند، و زنان ناخنهای خود را به جهت حفظ زیبایی کمی بلند نگه دارند.(755)

آشپزی خوب

امام صادق علیه السلام:
بهترین زنان شما زنی است که بویی خوش و دست پختی خوب داشته باشد. بجا خرج نماید و بجا از خرج کردن خودداری کند. چنین زنی کارگزاری از کارگزاران خداست و کارگزار خدا نه ناامید می شود، نه پشیمان.(756)