فهرست کتاب


احکام خانواده مطابق با فتاوای حضرت امام خمینی (ره)

عبدالرحیم موگهی‏

احترام گذاشتن و غمگین نکردن

امام صادق علیه السلام:
از رحمت خدا دور است و دور، آن همسری که شوهرش را اذیت و غمگین کند، و خوشا و خوشا به سعادت آن همسری باد که به شوهرش احترام گذارد و او را آزار نرساند... .(746)

بردباری

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله:
هیچ زنی نیست که در برابر کلمه ای از شوهرش شکیبا باشد، مگر آنکه خداوند به جای هر کلمه ای پاداش روزه دار و مجاهد در راه خدای بزرگ را برای او می نویسد.(747)

مجبور نکردن

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله:
برای زن شایسته نیست که شوهرش را بیش از توانایی اش مجبور کند... .(748)