فهرست کتاب


احکام خانواده مطابق با فتاوای حضرت امام خمینی (ره)

عبدالرحیم موگهی‏

بدزبانی نکردن

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله:
هر زنی که شوهرش را با زبانش بیازارد، خداوند هیچ کار واجب و مستحبی را از او نمی پذیرد و هیچ کار نیکش را قبول نمی کند تا وقتی که شوهرش را راضی کند، اگر چه روزها روزه بگیرد و شبها به عبادت مشغول شود.(745)

احترام گذاشتن و غمگین نکردن

امام صادق علیه السلام:
از رحمت خدا دور است و دور، آن همسری که شوهرش را اذیت و غمگین کند، و خوشا و خوشا به سعادت آن همسری باد که به شوهرش احترام گذارد و او را آزار نرساند... .(746)

بردباری

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله:
هیچ زنی نیست که در برابر کلمه ای از شوهرش شکیبا باشد، مگر آنکه خداوند به جای هر کلمه ای پاداش روزه دار و مجاهد در راه خدای بزرگ را برای او می نویسد.(747)