فهرست کتاب


احکام خانواده مطابق با فتاوای حضرت امام خمینی (ره)

عبدالرحیم موگهی‏

اذیت نکردن

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله:
زنی که شوهرش را اذیت کند خداوند نماز و کار نیک زن را قبول نمی کند تا اینکه به مرد کمک نماید و او را راضی کند، اگر چه این زن تمام عمر را روزه بگیرد و نماز بخواند و بندگان را آزاد نماید و اموالش را در راه خدا انفاق کند. و این زن نخستین کسی است که وارد جهنم می شود.
سپس حضرت فرمودند:
مرد نیز چنین عذابی دارد اگر زنش را اذیت و به او ستم کند.(744)

بدزبانی نکردن

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله:
هر زنی که شوهرش را با زبانش بیازارد، خداوند هیچ کار واجب و مستحبی را از او نمی پذیرد و هیچ کار نیکش را قبول نمی کند تا وقتی که شوهرش را راضی کند، اگر چه روزها روزه بگیرد و شبها به عبادت مشغول شود.(745)

احترام گذاشتن و غمگین نکردن

امام صادق علیه السلام:
از رحمت خدا دور است و دور، آن همسری که شوهرش را اذیت و غمگین کند، و خوشا و خوشا به سعادت آن همسری باد که به شوهرش احترام گذارد و او را آزار نرساند... .(746)