فهرست کتاب


احکام خانواده مطابق با فتاوای حضرت امام خمینی (ره)

عبدالرحیم موگهی‏

دو. اخلاق زن نسبت به مرد

اطاعت کردن

امام کاظم علیه السلام:
جهاد زن خوب شوهرداری و خوش رفتاری با شوهر است.(737)
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله:
ای مردم! زنهایتان بر شما حقی دارند و شما نیز بر آنان حقی دارید یکی از حقوق شما بر زنانتان این است کسی را که شما رضایت ندارید بدون اجازه به خانه تان وارد نکنند.(738)

تمکین در امور زناشویی

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله:
بهترین زنان شما زنی است که در خلوت، خود را در اختیار خواسته های شوهرش بگذارد و با زنیت و آراستگی شوهرپسند با وی آمیزش کند.(739)