فهرست کتاب


احکام خانواده مطابق با فتاوای حضرت امام خمینی (ره)

عبدالرحیم موگهی‏

عفو و بخشش

شخصی می گوید: به امام صادق علیه السلام عرض کردم: حق زن بر شوهر چیست؟
حضرت فرمودند:
شکمش را سیر کند و بدنش را بپوشاند و اگر خطا و اشتباهی از روی ناآگاهی انجام داد او را ببخشاید.(736)

دو. اخلاق زن نسبت به مرد

اطاعت کردن

امام کاظم علیه السلام:
جهاد زن خوب شوهرداری و خوش رفتاری با شوهر است.(737)
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله:
ای مردم! زنهایتان بر شما حقی دارند و شما نیز بر آنان حقی دارید یکی از حقوق شما بر زنانتان این است کسی را که شما رضایت ندارید بدون اجازه به خانه تان وارد نکنند.(738)