فهرست کتاب


احکام خانواده مطابق با فتاوای حضرت امام خمینی (ره)

عبدالرحیم موگهی‏

کیفیت ورود به خانه

امام صادق علیه السلام:
وقتی شوهر به خانه وارد می شود باید به خانواده اش سالم کند، و قبلا با صدای کفش یا با سرفه کردن، خانواده اش را از آمدن خود خبر دهد، مبادا چیزی ببیند که او را ناخوش آید.(735)

عفو و بخشش

شخصی می گوید: به امام صادق علیه السلام عرض کردم: حق زن بر شوهر چیست؟
حضرت فرمودند:
شکمش را سیر کند و بدنش را بپوشاند و اگر خطا و اشتباهی از روی ناآگاهی انجام داد او را ببخشاید.(736)

دو. اخلاق زن نسبت به مرد