فهرست کتاب


احکام خانواده مطابق با فتاوای حضرت امام خمینی (ره)

عبدالرحیم موگهی‏

سختگیری نکردن

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله:
بدانید خدای بزرگ [و پیغمبرش ] از کسی که زنش را زیر فشار می گذارد تا مهرش را ببخشد که مرد او را طلاق دهد، بیزار است.(733)

خوابیدن در خانه خود

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله:
جوانمردانه نیست که مردی در شهر خود و خانواده اش باشد، ولی در غیر خانه خود بخوابد.(734)

کیفیت ورود به خانه

امام صادق علیه السلام:
وقتی شوهر به خانه وارد می شود باید به خانواده اش سالم کند، و قبلا با صدای کفش یا با سرفه کردن، خانواده اش را از آمدن خود خبر دهد، مبادا چیزی ببیند که او را ناخوش آید.(735)