فهرست کتاب


احکام خانواده مطابق با فتاوای حضرت امام خمینی (ره)

عبدالرحیم موگهی‏

تأمین خوراک و پوشاک

شخصی می گوید: به امام صادق علیه السلام عرض کردم: حق زن بر شوهر چیست؟
حضرت فرمودند: شکمش را سیر کند و بدنش را بپوشاند و با او ترشرویی نکند. هرگاه شوهر چنین کرد سوگند به خدا حق زنش را به جا آورده است.

خوش بینی و خوش گمانی

حضرت امیرمؤمنان علی علیه السلام:
از غیرت ورزی بی جهت دوری کن، زیرا این کار فرد خوب و صالح را به سوی زشتی و فساد می کشاند، و فرد پاکدامن را به سوی شک و گناه متمایل می سازد.(731)

تهمت زدن

امام صادق علیه السلام:
به همسران خود تهمت نزنید و نسبت ناروا ندهید، زیرا در این کار برای شما پشیمانی و عقوبت سختی خواهد بود.(732)