فهرست کتاب


احکام خانواده مطابق با فتاوای حضرت امام خمینی (ره)

عبدالرحیم موگهی‏

تأمین وسیله گرم کننده

امام رضا علیه السلام:
سزاوار است که مومن در زمستان از خوراک خانواده اش کم کند و بر چوب و زغال و وسیله گرم کننده آنها بیفزاید.(729)

توجه به روزهای عید

شخصی می گوید به امام صادق علیه السلام عرض کردم: حق زن بر شوهرش چیست؟
حضرت فرمودند:
... هر میوه ای که همه مردم از آن می خوردند، باید به خانواده اش بخوراند، و در روزهای عید خوراک آنها را افزایش دهد و چیزهایی برای آنها تهیه کند که در سایر روزها نداشته اند.(730)

تأمین خوراک و پوشاک

شخصی می گوید: به امام صادق علیه السلام عرض کردم: حق زن بر شوهر چیست؟
حضرت فرمودند: شکمش را سیر کند و بدنش را بپوشاند و با او ترشرویی نکند. هرگاه شوهر چنین کرد سوگند به خدا حق زنش را به جا آورده است.