فهرست کتاب


احکام خانواده مطابق با فتاوای حضرت امام خمینی (ره)

عبدالرحیم موگهی‏

کتک زدن

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله:
هر کس به صورت زنش سیلی بزند، خداوند به مالک آتشیان جهنم دستور می دهد تا هفتاد سیلی به صورت او بزند.(705)
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله:
چگونه یکی از شما همسرش را می زند و سپس او را در آغوش خود می گیرد؟!(706)
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله:
من در شگفتم از مردی که همسرش را کتک می زند، در صورتی که خودش به کتک خوردن سزاوارتر است... .(707)
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله:
هر مردی که همسرش را بیش از سه بار در عمرش بزند، خداوند او را میان تمام مردم محشر چنان رسوا می کند که اولین و آخرین آنان به وی بنگرند.(708)

قهر نکردن بیش از سه روز

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله:
قهر کردن نباید بیش از سه روز باشد.(709)

توجه به تواناییهای زن

حضرت امیرمؤمنان علی علیه السلام:
زن را به کاری که بیش از طاقت اوست و با وی سازگار نیست دستور نده....(710)
حضرت امیرمؤمنان علی علیه السلام:
...زنان امانت الهی در دست شما هستند، به آنان زیان نرسانید و بر ایشان سخت نگیرید.(711)