فهرست کتاب


احکام خانواده مطابق با فتاوای حضرت امام خمینی (ره)

عبدالرحیم موگهی‏

توهین نکردن

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله:
برادرم جبرئیل به من خبر می داد و همواره سفارش زنان را می کرد تا آنجا که گمان کردم برای شوهر جایز نیست به زنش حتی اف هم بگوید.(693)

خوش گفتاری

حضرت امیرمؤمنان علی علیه السلام:
با زنان خوش گفتار باشید، تا ایشان نیز خوش رفتار باشند.(694)
حضرت امیرمؤمنان علی علیه السلام:
به زیبایی و نیکی سخن گویید تا به زیبایی و نیکی پاسخ آن را بشنوید.(695)

اظهار محبت و دوستی

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله:
هر بنده ای که ایمانش به خدا بیشتر باشد، به همسرش بیشتر اظهار علاقه و محبت می کند.(696)
امام صادق علیه السلام:
هر کس دوستی اش نسبت به ما، خاندان عصمت و طهارت بیشتر باشد، به همسرش بیشتر دوستی می کند.(697)
امام صادق علیه السلام:
... تمام هم و غم زن به سوی مرد معطوف است، پس همسران خود را دوست بدارید و به آنان محبت کنید.(698)
امام صادق علیه السلام:
کسی را که دوست داری به او بگو، زیرا این اظهار دوستی، عشق و علاقه شما را نسبت به هم افزونتر و مستحکمتر می کند.(699)
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله:
گفتار شوهر به همسرش من تو را دوست دارم، هرگز از قلب زن بیرون رفتنی نیست.(700)