فهرست کتاب


احکام خانواده مطابق با فتاوای حضرت امام خمینی (ره)

عبدالرحیم موگهی‏

تعلیم و تربیت

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله:
پیش از آنکه زنان به زشتی فرمانتان دهند، شما آنان را به کار نیک نصیحت کنید.(680)
امام صادق علیه السلام:
زنان را با محبت علی علیه السلام پرورش دهید و بگذارید آنان پاکدل باقی بمانند.(681)
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله:
حق زن بر مرد این است که او را سیر کند، لباس بپوشاند، نماز و روزه و زکات را - اگر در مال زن حق زکاتی است - به او یاد دهد، و زن نیز در این کارها با او مخالفت نورزد.(682)
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله:
به زنان ریسندگی و سوره نور را بیاموزید.(683)

روش تعلیم و تربیت

حضرت امیرمؤمنان علی علیه السلام:
گناهکار را با خوش رفتاریت اصلاحش کن و با خوش گفتاریت به راه خیر راهنمایی اش نما.(684)
حضرت امیرمؤمنان علی علیه السلام:
بپرهیز از اینکه سرزنش را تکرار کنی، زیرا موجب گناه می شود و سرزنش را بی ارزش و سست و سبک می کند.(685)

خوشرفتاری و خوش اخلاقی

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله:
سفارش مرا درباره نیکی به زنان بپذیرید.(686)
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله:
شایسته ترین مردم از نظر ایمانی، خوش اخلاق ترین و مهربانترین آنان با خانواده اش است. و من مهربانترین شما با خانواده ام هستم.(687)
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله:
بهترین شما خوش رفتارترین شما با خانواده اش است، و من خوش رفتارترین شما با خانواده ام هستم.(688)
امام صادق علیه السلام:
... هر کس با خانواده اش خوش رفتار باشد، خداوند بر عمرش بیفزاید.(689)
حضرت امیرمؤمنان علی علیه السلام:
همیشه با همسرت مدارا کن و با او به نیکی معاشرت نما، تا زندگیت با صفا شود.(690)