فهرست کتاب


احکام خانواده مطابق با فتاوای حضرت امام خمینی (ره)

عبدالرحیم موگهی‏

ازدواج زن پس از مرگ یا شهادت همسر

اگر زن جوانی بعد از فوت یا شهادت همسرش ازدواج نکند، آیا مرتکب گناه شده است؟
باسمه تعالی؛ گناه نیست، ولی بهتر است ازدواج نماید.(674)

هفت. احکام قضای نماز و روزه پدر

1. اگر پدر نماز و روزه خود را به جا نیاورده باشد، چنانچه از روی نافرمانی ترک نکرده و می توانسته قضا کند، بر پسر بزرگتر واجب است که بعد از مرگش به جا آورد یا برای او اجیر بگیرد. بلکه اگر از روی نافرمانی هم ترک کرده باشد، واجب است همین طور عمل کند.
و نیز روزه ای را که در سفر نگرفته اگر چه نمی توانسته قضا کند، واجب است که پسر بزرگتر قضا نماید یا برای او اجیر بگیرد.(675)
2. بعد از مرگ پدر، پسر بزرگتر باید قضای نماز و روزه او را به تفصیلی که [در مساله پیش ] گفته شد به جا آورد، ولی قضای روزه مادر بر پسر واجب نیست.(676)
3. اگر پسر بزرگتر شک دارد که پدر نماز و روزه قضا داشته یا نه، چیزی بر او واجب نیست.(677)
4. اگر پسر بزرگتر بداند که پدرش نماز قضا داشته و شک کند که به جا آورده یا نه، بنابر احتیاط واجب باید قضا نماید.(678)
5. اگر میت وصیت کرده باشد که برای نماز و روزه او اجیر بگیرند، بعد از آنکه اجیر، نماز و روزه او را به طور صحیح به جا آورد، بر پسر بزرگتر چیزی واجب نیست.(679)
یادسپاری
برای آگاهی از احکام ارث به مسائل 2728 تا 2785 رساله توضیح المسائل مراجعه کنید.

پیوست: اخلاق خانواده