فهرست کتاب


احکام خانواده مطابق با فتاوای حضرت امام خمینی (ره)

عبدالرحیم موگهی‏

شش. احکام مرگ و مفقود شدن شوهر

1. زنی که شوهرش مرده اگر آبستن نباشد، باید تا چهارماه و ده روز عده نگه دارد، یعنی از شوهر کردن خودداری نماید اگر چه یائسه یا صیغه باشد یا شوهرش با او نزدیکی نکرده باشد.
و اگر آبستن باشد، باید تا موقع زاییدن عده نگه دارد، ولی اگر پیش از گذشتن چهار ماه و ده روز بچه اش به دنیا آید، باید تا چهار ماه و ده روز از مرگ شوهرش صبر کند و این عده را عده وفات می گویند.(668)
2. ابتدای عده وفات از موقعی است که زن از مرگ شوهر مطلع شود.(669)
3. زنی که در عده وفات می باشد، حرام است لباس الوان(670) بپوشد و سرمه بکشد. و همچنین کارهای دیگری که زینت حساب شود بر او حرام می باشد.(671)
4. زنی که شوهر او مرده و هنوز عده اش تمام نشده، حرام است خود را خوشبو کند.(672)
5. زنی که شوهرش گم شده، اگر بخواهد به دیگری شوهر کند باید نزد مجتهد عادل برود و به دستور او عمل نماید.(673)

استفتا

ازدواج زن پس از مرگ یا شهادت همسر

اگر زن جوانی بعد از فوت یا شهادت همسرش ازدواج نکند، آیا مرتکب گناه شده است؟
باسمه تعالی؛ گناه نیست، ولی بهتر است ازدواج نماید.(674)