فهرست کتاب


احکام خانواده مطابق با فتاوای حضرت امام خمینی (ره)

عبدالرحیم موگهی‏

پنج. احکام سوگواری

1. گریه بر شخص مرده جایز است، بلکه گاهی در هنگام شدت اندوه مستحب است، ولی نباید چیزی بگوید که خشم پروردگار را در پی داشته باشد.
همچنین مرثیه خوانی برای میت با نظم شعر و نثر غیر شعر جایز است به شرط آنکه چیزهای باطلی مانند دروغ و سایر کارهای حرام در بر نداشته باشد، بلکه بنابر احتیاط واجب باید مشتمل بر واویلا وای وای کردن نیز نباشد و همچنین بنابر احتیاط واجب به صورت خود زدن، خراش وارد کردن، چیدن و کندن مو، و فریاد زدن بیش از حد اعتدال جایز نیست... .(663)
2. جایز نیست انسان در مرگ کسی صورت و بدن را بخراشد و به خود لطمه بزند.(664)
3. پاره کردن یقه در مرگ غیر پدر و برادر جایز نیست.(665)
4. اگر مرد در مرگ زن یا فرزند یقه یا لباس خود را پاره کند، یا اگر زن در عزای میت صورت خود را بخراشد به طوری که خون بیاید یا موی خود را بکند، باید یک بنده آزاد کند، یا ده فقیر را اطعام دهد و یا آنها را بپوشاند. و اگر نتواند، باید سه روز روزه بگیرد؛ بلکه اگر خون هم نیاید؛ بنابر احتیاط واجب به این دستور عمل نماید.(666)
5. احتیاط واجب آن است که در گریه بر میت صدا را خیلی بلند نکنند.(667)

شش. احکام مرگ و مفقود شدن شوهر

1. زنی که شوهرش مرده اگر آبستن نباشد، باید تا چهارماه و ده روز عده نگه دارد، یعنی از شوهر کردن خودداری نماید اگر چه یائسه یا صیغه باشد یا شوهرش با او نزدیکی نکرده باشد.
و اگر آبستن باشد، باید تا موقع زاییدن عده نگه دارد، ولی اگر پیش از گذشتن چهار ماه و ده روز بچه اش به دنیا آید، باید تا چهار ماه و ده روز از مرگ شوهرش صبر کند و این عده را عده وفات می گویند.(668)
2. ابتدای عده وفات از موقعی است که زن از مرگ شوهر مطلع شود.(669)
3. زنی که در عده وفات می باشد، حرام است لباس الوان(670) بپوشد و سرمه بکشد. و همچنین کارهای دیگری که زینت حساب شود بر او حرام می باشد.(671)
4. زنی که شوهر او مرده و هنوز عده اش تمام نشده، حرام است خود را خوشبو کند.(672)
5. زنی که شوهرش گم شده، اگر بخواهد به دیگری شوهر کند باید نزد مجتهد عادل برود و به دستور او عمل نماید.(673)

استفتا