فهرست کتاب


احکام خانواده مطابق با فتاوای حضرت امام خمینی (ره)

عبدالرحیم موگهی‏

چهار. احکام غسل و کفن و نماز و دفن میت

1. غسل و کفن و نماز و دفن مسلمان دوازده امامی بر هر مکلفی واجب است.
و اگر بعضی انجام دهند، از دیگران ساقط می شود. و چنانچه هیچ کس انجام ندهد، همه معصیت کرده اند.
و بنابر احتیاط واجب حکم مسلمانی هم که دوازده امامی نیست همین طور است.(655)
2. برای غسل و کفن و نماز و دفن میت باید از ولیّ او اجازه بگیرند.(656)
3. بچه سقط شده را اگر چهار ماه یا بیشتر دارد، باید غسل بدهند. و اگر چهار ماه ندارد، باید در پارچه ای بپیچند و بدون غسل دفن کنند.(657)
4. کسی که می خواهد نماز میت بخواند، لازم نیست با وضو یا غسل یا تیمم باشد و بدن و لباسش پاک باشد. و اگر لباس غصبی هم باشد، اشکال ندارد؛ اگر چه احتیاط مستحب آن است که تمام چیزهایی را که در نمازهای دیگر لازم است رعایت کند.(658)
5. اگر میت وصیت کرده باشد که شخص معینی بر او نماز بخواند، احتیاط واجب آن است که آن شخص از ولیّ میت اجازه بگیرد و بر ولیّ هم، بنابر احتیاط واجب، واجب است که اجازه بدهد.(659)
یادسپاری
پس از رفتن کسانی که تشییع جنازه کرده اند مستحب است ولی میت یا کسی که از طرف ولی اجازه دارد، دعاهایی را که دستور داده شده به میت تلقین کند.(660)
بعد از دفن مستحب است صاحبان عزا را سرسلامتی دهند، ولی اگر مدتی گذشته است که به واسطه سرسلامتی دادن، مصیبت یادشان می آید، ترک آن بهتر است و نیز مستحب است تا سه روز برای اهل خانه میت غذا بفرستند و غذا خوردن نزد آنان و در منزلشان مکروه است.(661)
مستحب است انسان در مرگ خویشان، مخصوصا در مرگ فرزند صبر کند و هر وقت میت را یاد می کند انا لله و انا الیه راجعون بگوید، و برای میت قرآن بخواند و سر قبر پدر و مادر از خداوند حاجت بخواهد و قبر را محکم بسازد که زود خراب نشود.(662)

پنج. احکام سوگواری

1. گریه بر شخص مرده جایز است، بلکه گاهی در هنگام شدت اندوه مستحب است، ولی نباید چیزی بگوید که خشم پروردگار را در پی داشته باشد.
همچنین مرثیه خوانی برای میت با نظم شعر و نثر غیر شعر جایز است به شرط آنکه چیزهای باطلی مانند دروغ و سایر کارهای حرام در بر نداشته باشد، بلکه بنابر احتیاط واجب باید مشتمل بر واویلا وای وای کردن نیز نباشد و همچنین بنابر احتیاط واجب به صورت خود زدن، خراش وارد کردن، چیدن و کندن مو، و فریاد زدن بیش از حد اعتدال جایز نیست... .(663)
2. جایز نیست انسان در مرگ کسی صورت و بدن را بخراشد و به خود لطمه بزند.(664)
3. پاره کردن یقه در مرگ غیر پدر و برادر جایز نیست.(665)
4. اگر مرد در مرگ زن یا فرزند یقه یا لباس خود را پاره کند، یا اگر زن در عزای میت صورت خود را بخراشد به طوری که خون بیاید یا موی خود را بکند، باید یک بنده آزاد کند، یا ده فقیر را اطعام دهد و یا آنها را بپوشاند. و اگر نتواند، باید سه روز روزه بگیرد؛ بلکه اگر خون هم نیاید؛ بنابر احتیاط واجب به این دستور عمل نماید.(666)
5. احتیاط واجب آن است که در گریه بر میت صدا را خیلی بلند نکنند.(667)

شش. احکام مرگ و مفقود شدن شوهر

1. زنی که شوهرش مرده اگر آبستن نباشد، باید تا چهارماه و ده روز عده نگه دارد، یعنی از شوهر کردن خودداری نماید اگر چه یائسه یا صیغه باشد یا شوهرش با او نزدیکی نکرده باشد.
و اگر آبستن باشد، باید تا موقع زاییدن عده نگه دارد، ولی اگر پیش از گذشتن چهار ماه و ده روز بچه اش به دنیا آید، باید تا چهار ماه و ده روز از مرگ شوهرش صبر کند و این عده را عده وفات می گویند.(668)
2. ابتدای عده وفات از موقعی است که زن از مرگ شوهر مطلع شود.(669)
3. زنی که در عده وفات می باشد، حرام است لباس الوان(670) بپوشد و سرمه بکشد. و همچنین کارهای دیگری که زینت حساب شود بر او حرام می باشد.(671)
4. زنی که شوهر او مرده و هنوز عده اش تمام نشده، حرام است خود را خوشبو کند.(672)
5. زنی که شوهرش گم شده، اگر بخواهد به دیگری شوهر کند باید نزد مجتهد عادل برود و به دستور او عمل نماید.(673)