فهرست کتاب


احکام خانواده مطابق با فتاوای حضرت امام خمینی (ره)

عبدالرحیم موگهی‏

2. محارم سببی

ازدواج زن و مرد با یکدیگر سبب محرمیت با افراد زیر می شود:
محارم سببی برای مردان
1. مادر زن و مادربزرگ زن مادر مادر زن، مادر پدر زن هرچه بالا روند، اگر چه مرد با آن زن آمیزنش نکند.
2. دختر زن و نوه دختری و پسری آن زن هرچه پایین روند، چه در وقت عقد باشند یا بعدا به دنیا بیایند؛ در صورتی که مرد با همسر خود آمیزش کرده باشد.(636)
3. زن پدر نامادری.
4. زن پسر عروس.(637)
محارم سببی برای زنان
1. پدرشوهر و پدربزرگ شوهر هرچه بالا روند.
2. پسر شوهر و نوه پسری و دختری شوهر هر چه پایین آیند، چه در موقع عقد باشند یا بعدا به دنیا بیایند.
3. شوهر مادر ناپدری.
4. شوهر دختر داماد.(638)
نامحرم بودن شوهر خواهر، برادر شوهر و خواهر زن
با توجه به محارمی که گفته شد، پس شوهر خواهر وبرادر شوهر بر زن، وخواهر زن(639) بر مرد، محرم نیستند، و باید همچون نامحرمهای دیگر احکام پوشش، نگاه، تماس بدنی و مانند آن را در برابرشان مراعات کرد.

استفتا

خواهر زن محرم نیست
در بعضی کتابها در مورد محرمیت خواهر زن مساله ای اشتباه چاپ شده است، لطفا حکم صحیح آن را بیان فرمایید؟
باسمه تعالی؛ خواهر زن محرم نیست.(640)

فصل هشتم : مرگ اعضای خانواده