فهرست کتاب


احکام خانواده مطابق با فتاوای حضرت امام خمینی (ره)

عبدالرحیم موگهی‏

1. محارم نسبی

نسب و خویشاوندی انسان موجب محرمیت با افراد زیر می شود:
محارم نسبی برای مردان
1. مادر و مادربزرگ چه مادر پدر و چه مادر مادر که شامل همه مادربزرگها چه از طرف بالا و چه از طرف پایین نیز می شود؛ پس مثلا مادر بر پسرش و بر پسر پسرش و بر پسر و پسر پسرش و بر پسر دخترش و بر پسر دختر دخترش و بر پسر دختر پسرش محرم است.
2. دختر و نوه ها و نتیجه های دختری مانند دختر دختر، دختر دختر دختر، دختر پسر، دختر پسر پسر، دختر پسر دختر.
3. خواهر از طرف پدر باشد یا مادر و یا هر دو.
4. دختر برادر چه از طرف پدر یا مادر و یا هر دو باشد. و نواده های او و دختر پسر و نواده های او مانند دختر پسر او، دختر پسر پسر او، دختر دختر دختر او، دختر پسر دختر او.
5. دختر خواهر و مانند آنچه در دختر برادر گفته شد.
6. عمه که شامل عمه پدر و عمه مادر و عمه پدربزرگ و عمه مادربزرگ و عمه های بالاتر نیز می شوند.
7. خاله که شامل خاله پدر و خاله مادر و خاله پدربزرگ و خاله مادربزرگ و خاله های بالاتر نیز می شود.(634)
محارم نسبی برای زنان
1. پدر و پدربزرگ چه پدر پدر و چه پدر مادر هر چه بالا روند.
2. پسر و نوه ها و نتیجه های پسری مانند پسر پسر، پسر پسر پسر، پسر دختر، پسر دختر دختر، پسر دختر پسر.
3. برادر از طرف پدر باشد یا مادر و یا هر دو.
4. پسر برادر چه از طرف پدر یا مادر و یا هر دو باشد. و نواده های او و پسر دختر و نواده های او مانند پسر دختر او، پسر دختر دختر او، پسر پسر او، پسر پسر پسر او، پسر دختر پسر او.
5. پسر خواهر و مانند آنچه در پسر برادر گفته شد.
6. عمو که شامل عموی پدر و عموی مادر و عموهای پدربزرگ و عموی مادربزرگ و عموهای بالاتر نیز می شود.
7. دایی که شامل دایی پدر و دایبی مادر و دایی پدربزرگ و دایی مادربزرگ و داییهای بالاتر نیز می شود.(635)
محارم رضاعی
افرادی از راه رضاع و شیرخوارگی و طبق شرایطی با یکدیگر محرم می شوند.
برای شناخت محارم رضاعی و شرایط آن به صفحه 265 از جلد دوم کتاب تحریرالوسیله حضرت امام خمینی قدس سره یا ترجمه آن و یا به مسائل 2462 تا 2497 رساله توضیح المسائل رجوع کنید.

2. محارم سببی

ازدواج زن و مرد با یکدیگر سبب محرمیت با افراد زیر می شود:
محارم سببی برای مردان
1. مادر زن و مادربزرگ زن مادر مادر زن، مادر پدر زن هرچه بالا روند، اگر چه مرد با آن زن آمیزنش نکند.
2. دختر زن و نوه دختری و پسری آن زن هرچه پایین روند، چه در وقت عقد باشند یا بعدا به دنیا بیایند؛ در صورتی که مرد با همسر خود آمیزش کرده باشد.(636)
3. زن پدر نامادری.
4. زن پسر عروس.(637)
محارم سببی برای زنان
1. پدرشوهر و پدربزرگ شوهر هرچه بالا روند.
2. پسر شوهر و نوه پسری و دختری شوهر هر چه پایین آیند، چه در موقع عقد باشند یا بعدا به دنیا بیایند.
3. شوهر مادر ناپدری.
4. شوهر دختر داماد.(638)
نامحرم بودن شوهر خواهر، برادر شوهر و خواهر زن
با توجه به محارمی که گفته شد، پس شوهر خواهر وبرادر شوهر بر زن، وخواهر زن(639) بر مرد، محرم نیستند، و باید همچون نامحرمهای دیگر احکام پوشش، نگاه، تماس بدنی و مانند آن را در برابرشان مراعات کرد.

استفتا

خواهر زن محرم نیست
در بعضی کتابها در مورد محرمیت خواهر زن مساله ای اشتباه چاپ شده است، لطفا حکم صحیح آن را بیان فرمایید؟
باسمه تعالی؛ خواهر زن محرم نیست.(640)