فهرست کتاب


احکام خانواده مطابق با فتاوای حضرت امام خمینی (ره)

عبدالرحیم موگهی‏

أ. تعریف محارم

محارم کسانی هستند که ازدواج آنان با یکدیگر حرام است و صحیح نیست و زناشویی میان آنها واقع نمی شود.(633)

ب. انواع محارم

کسانی که با هم محرم هستند و حرام است که با یکدیگر ازدواج کنند، عبارتند از:

1. محارم نسبی

نسب و خویشاوندی انسان موجب محرمیت با افراد زیر می شود:
محارم نسبی برای مردان
1. مادر و مادربزرگ چه مادر پدر و چه مادر مادر که شامل همه مادربزرگها چه از طرف بالا و چه از طرف پایین نیز می شود؛ پس مثلا مادر بر پسرش و بر پسر پسرش و بر پسر و پسر پسرش و بر پسر دخترش و بر پسر دختر دخترش و بر پسر دختر پسرش محرم است.
2. دختر و نوه ها و نتیجه های دختری مانند دختر دختر، دختر دختر دختر، دختر پسر، دختر پسر پسر، دختر پسر دختر.
3. خواهر از طرف پدر باشد یا مادر و یا هر دو.
4. دختر برادر چه از طرف پدر یا مادر و یا هر دو باشد. و نواده های او و دختر پسر و نواده های او مانند دختر پسر او، دختر پسر پسر او، دختر دختر دختر او، دختر پسر دختر او.
5. دختر خواهر و مانند آنچه در دختر برادر گفته شد.
6. عمه که شامل عمه پدر و عمه مادر و عمه پدربزرگ و عمه مادربزرگ و عمه های بالاتر نیز می شوند.
7. خاله که شامل خاله پدر و خاله مادر و خاله پدربزرگ و خاله مادربزرگ و خاله های بالاتر نیز می شود.(634)
محارم نسبی برای زنان
1. پدر و پدربزرگ چه پدر پدر و چه پدر مادر هر چه بالا روند.
2. پسر و نوه ها و نتیجه های پسری مانند پسر پسر، پسر پسر پسر، پسر دختر، پسر دختر دختر، پسر دختر پسر.
3. برادر از طرف پدر باشد یا مادر و یا هر دو.
4. پسر برادر چه از طرف پدر یا مادر و یا هر دو باشد. و نواده های او و پسر دختر و نواده های او مانند پسر دختر او، پسر دختر دختر او، پسر پسر او، پسر پسر پسر او، پسر دختر پسر او.
5. پسر خواهر و مانند آنچه در پسر برادر گفته شد.
6. عمو که شامل عموی پدر و عموی مادر و عموهای پدربزرگ و عموی مادربزرگ و عموهای بالاتر نیز می شود.
7. دایی که شامل دایی پدر و دایبی مادر و دایی پدربزرگ و دایی مادربزرگ و داییهای بالاتر نیز می شود.(635)
محارم رضاعی
افرادی از راه رضاع و شیرخوارگی و طبق شرایطی با یکدیگر محرم می شوند.
برای شناخت محارم رضاعی و شرایط آن به صفحه 265 از جلد دوم کتاب تحریرالوسیله حضرت امام خمینی قدس سره یا ترجمه آن و یا به مسائل 2462 تا 2497 رساله توضیح المسائل رجوع کنید.