فهرست کتاب


احکام خانواده مطابق با فتاوای حضرت امام خمینی (ره)

عبدالرحیم موگهی‏

پنج. محارم

چون در احکام پیشین از محرم و نامحرم سخن به میان آمد، و از سوی دیگر ازدواج و پیوند زناشویی موجب محرمیت سببی زن و شوهر نسبت به برخی از خویشاوندان و فامیلهای یکدیگر می شود، از این رو احکام و مسائل محارم در اینجا ذکر می شود:

أ. تعریف محارم

محارم کسانی هستند که ازدواج آنان با یکدیگر حرام است و صحیح نیست و زناشویی میان آنها واقع نمی شود.(633)

ب. انواع محارم

کسانی که با هم محرم هستند و حرام است که با یکدیگر ازدواج کنند، عبارتند از: