فهرست کتاب


احکام خانواده مطابق با فتاوای حضرت امام خمینی (ره)

عبدالرحیم موگهی‏

سخنرانی بانوان در حضور نامحرم

قرآن خواندن زن با صدای بلند یا سخنرانی خواهران در حضور نامحرمان و شرکت مردان در این گونه مجالس و نظایر آن، مشروع است؟
باسمه تعالی؛ میزان در مشروع بودن و نبودن، نداشتن مفسده و داشتن آن است.(620)

قرآن خواندن بانوان در برابر نامحرم

هنگامی که در مراسم صبحگاهی یکی از خواهران، قرآن را با صوت تلاوت می کند، دبیران مرد صدای وی را می شنوند. آیا به طور کلی تلاوت قرآن در صورت شنیدن نامحرم توسط خواهران گناه است؟
باسمه تعالی؛ اشکال ندارد، مگر آنکه موجب تحریک و مفسده باشد.(621)

چهار. احکام زینت و آرایش

1. در صورتی که شوهر خواستار تمیزی و آرایش کردن زن خود باشد، بر زن واجب است که این کار را انجام دهد، به شرط آن که در برابر مردان نامحرم آنها را بپوشاند.(622)
2. عطر زدن زن در صورتی که مرد نامحرم بوی آن را استشمام کند اشکال ندارد، ولی اگر موجب مفسده و تحریک غریزه جنسی باشد، جایز نیست.(623)
3. زینت کردن به طلا مثل آویختن زنجیر طلا به سینه و انگشتر طلا به دست کردن و بستن ساعت مچی طلا به دست برای مرد حرام و نماز خواندن با آنها باطل است. و احتیاط واجب آن است که از استعمال عینک طلا هم خودداری کند، ولی زینت کردن به طلا برای زن در نماز و غیر نماز اشکال ندارد.(624)
4. سوال: آیا استفاده از لوازم زینتی و مواد آرایشی در نماز اشکال دارد؟
جواب: برای زن در نماز مستحب است که خود را با زیورآلات زینت کند. و استفاده از مواد آرایشی اشکال ندارد، ولی برای وضو باید چیزهایی مانند لاک ناخن که مانع رسیدن آب به اعضای وضوست و یا موادی که مانع بین پیشانی و مهر نماز است برطرف شوند.(625)
5. سوال: اگر گردنبند و یا لباسی عکس حیوان کامل یا عکس صورت انسان داشته باشد، نماز خواندن با آن چه حکمی دارد؟
جواب: نماز باطل نمی شود، ولی پوشیدن لباس و یا به دست کردن انگشتری که نقش صورت دارد، در نماز مکروه است.(626)
6. به دست کردن انگشتر عقیق برای زن و مرد و گذاشتن گردنبند برای زن در هنگام نماز مستحب است.(627)
7. سوال: آیا استفاده از انگشتر، گردنبند و لوازم زینتی دیگری که نام خداوند بر آنها نوشته شده است، اشکال دارد؟
جواب: اشکالی ندارد، ولی رساندن جایی از بدن به نام خداوند متعال، به هر زبانی که نوشته شده باشد، بدون وضو حرام است.(628)
8. اگر گردنبندی منقش به آرم جمهوری اسلامی باشد، در این صورت می توان از آن استفاده نموده، به گردن آویخت و به آن دست زد؟
باسمه تعالی؛ استفاده از آن مانع ندارد، ولی بنابر احتیاط بدون طهارت آن را مس نکنند.(629)