فهرست کتاب


احکام خانواده مطابق با فتاوای حضرت امام خمینی (ره)

عبدالرحیم موگهی‏

سه. احکام گفت و گو با نامحرم

اقوا آن است که شنیدن صدای زن بیگانه [برای مرد] جایز است در صورتی که قصد لذت و ریبه در آن نباشد.
و همچنین برای زن جایز است که صدایش را به مردان بیگانه بشنواند در صورتی که ترس فتنه نباشد، اگر چه احوط در غیر مقام ضرورت، ترک آن است بویژه اگر زن، جوان باشد.
و گروهی شنیدن و شنواندن صدا را حرام دانسته اند ولی این، نظریه ضعیفی است، البته بر زن حرام است که با مردان با کیفیت مهیج و به صورت نازک کردن گفتار و نرم کردن سخن و زیبا کردن صدا گفت و گو کند، زیرا کسی که در قلبش مرض است طمع می کند.(619)

سخنرانی بانوان در حضور نامحرم

قرآن خواندن زن با صدای بلند یا سخنرانی خواهران در حضور نامحرمان و شرکت مردان در این گونه مجالس و نظایر آن، مشروع است؟
باسمه تعالی؛ میزان در مشروع بودن و نبودن، نداشتن مفسده و داشتن آن است.(620)

قرآن خواندن بانوان در برابر نامحرم

هنگامی که در مراسم صبحگاهی یکی از خواهران، قرآن را با صوت تلاوت می کند، دبیران مرد صدای وی را می شنوند. آیا به طور کلی تلاوت قرآن در صورت شنیدن نامحرم توسط خواهران گناه است؟
باسمه تعالی؛ اشکال ندارد، مگر آنکه موجب تحریک و مفسده باشد.(621)