فهرست کتاب


احکام خانواده مطابق با فتاوای حضرت امام خمینی (ره)

عبدالرحیم موگهی‏

استفتائات

نگاه کردن به عکس نامحرم

9. آیا نگاه کردن به عکس شخص نامحرمی - چه مرد و چه زن - که حد واجب پوشش را در عکس رعایت ننموده، در کدام یک از صورتهای زیر جایز است:
أ. صاحب عکس را نشناسد؟
ب. صاحب عکس را بشناسد؟
باسمه تعالی؛ در صورت نشناختن و نبود مفسده جایز است.(606)

ظاهر کردن عکسهای خانوادگی

10. آیا ظاهر کردن عکسهای خانوادگی توسط مرد نامحرم جایز است؟
باسمه تعالی؛ اگر صاحب عکس را نشناسد و موجب مفسده نشود، اشکال ندارد.(607)