فهرست کتاب


احکام خانواده مطابق با فتاوای حضرت امام خمینی (ره)

عبدالرحیم موگهی‏

عکسربرداری مرد از زن نامحرم

8. عکس برداشتن مرد از زن نامحرم حرام نیست، ولی اگر برای عکس برداشتن مجبور شود که حرام دیگری انجام دهد، مثلا دست به بدن او بزند یا نظرش به صورت زینت شده او یا به سایر بدن او بیفتد، نباید عکس او را بردارد.
و اگر زن نامحرمی را بشناسد در صورتی که آن زن متهتّک(604) نباشد نباید به عکس او نگاه کند.(605)

استفتائات

نگاه کردن به عکس نامحرم

9. آیا نگاه کردن به عکس شخص نامحرمی - چه مرد و چه زن - که حد واجب پوشش را در عکس رعایت ننموده، در کدام یک از صورتهای زیر جایز است:
أ. صاحب عکس را نشناسد؟
ب. صاحب عکس را بشناسد؟
باسمه تعالی؛ در صورت نشناختن و نبود مفسده جایز است.(606)