فهرست کتاب


احکام خانواده مطابق با فتاوای حضرت امام خمینی (ره)

عبدالرحیم موگهی‏

نگاه کردن زن به شخص نابینا

7. در مواردی که نگاه کردن زن به شخص دیگری حرام است، تفاوتی نمی کند که آن شخص، بینا و یا نابینا باشد.(603)

عکسربرداری مرد از زن نامحرم

8. عکس برداشتن مرد از زن نامحرم حرام نیست، ولی اگر برای عکس برداشتن مجبور شود که حرام دیگری انجام دهد، مثلا دست به بدن او بزند یا نظرش به صورت زینت شده او یا به سایر بدن او بیفتد، نباید عکس او را بردارد.
و اگر زن نامحرمی را بشناسد در صورتی که آن زن متهتّک(604) نباشد نباید به عکس او نگاه کند.(605)

استفتائات