فهرست کتاب


احکام خانواده مطابق با فتاوای حضرت امام خمینی (ره)

عبدالرحیم موگهی‏

نگاه کردن مرد به دیگران

2. نگاه کردن مرد به تمام بدن غیر از عورت مرد دیگر و با زنی که محرم اوست اگر قصد لذت نداشته باشد، جایز است و با قصد لذت حرام است.(598)
3. نگاه کردن مرد به بدن زن نامحرم چه با قصد لذت و چه بدون آن حرام است.
و نگاه کردن به صورت و دستها اگر به قصد لذت باشد حرام است، ولی اگر بدون قصد لذت باشد مانعی ندارد... .
و نگاه کردن به صورت و بدن و موی دختر نابالغ اگر به قصد لذت نباشد و به واسطه نگاه کردن هم انسان نترسد که به حرام بیافتد اشکال ندارد، ولی بنابر احتیاط باید جاهایی را که مثل ران و شکم معمولا می پوشانند نگاه نکند.(599)

نگاه کردن زن به دیگران

4. نگاه کردن زن به تمام بدن غیر از عورت زن دیگر و یا مردی که محرم اوست، بدون قصد لذت جایز و با قصد لذت حرام است.(600)
5. نگاه کردن زن به بدن مرد نامحرم حرام است.(601)
6. نگاه کردن زن به پسربچه ممیزی که هنوز بالغ نشده، جایز است.(602)

نگاه کردن زن به شخص نابینا

7. در مواردی که نگاه کردن زن به شخص دیگری حرام است، تفاوتی نمی کند که آن شخص، بینا و یا نابینا باشد.(603)