فهرست کتاب


احکام خانواده مطابق با فتاوای حضرت امام خمینی (ره)

عبدالرحیم موگهی‏

أ. احکام نگاه کردن

1. نگاه کردن به عورت دیگری(595) حرام است، اگر چه از پشت شیشه یا در آینه یا آب مضاف و مانند اینها باشد.
و احتیاط واجب آن است که به عورت بچه ممیز(596) هم نگاه نکنند؛ ولی زن و شوهر می توانند به تمام بدن یکدیگر نگاه کنند.(597)

نگاه کردن مرد به دیگران

2. نگاه کردن مرد به تمام بدن غیر از عورت مرد دیگر و با زنی که محرم اوست اگر قصد لذت نداشته باشد، جایز است و با قصد لذت حرام است.(598)
3. نگاه کردن مرد به بدن زن نامحرم چه با قصد لذت و چه بدون آن حرام است.
و نگاه کردن به صورت و دستها اگر به قصد لذت باشد حرام است، ولی اگر بدون قصد لذت باشد مانعی ندارد... .
و نگاه کردن به صورت و بدن و موی دختر نابالغ اگر به قصد لذت نباشد و به واسطه نگاه کردن هم انسان نترسد که به حرام بیافتد اشکال ندارد، ولی بنابر احتیاط باید جاهایی را که مثل ران و شکم معمولا می پوشانند نگاه نکند.(599)

نگاه کردن زن به دیگران

4. نگاه کردن زن به تمام بدن غیر از عورت زن دیگر و یا مردی که محرم اوست، بدون قصد لذت جایز و با قصد لذت حرام است.(600)
5. نگاه کردن زن به بدن مرد نامحرم حرام است.(601)
6. نگاه کردن زن به پسربچه ممیزی که هنوز بالغ نشده، جایز است.(602)