فهرست کتاب


احکام خانواده مطابق با فتاوای حضرت امام خمینی (ره)

عبدالرحیم موگهی‏

پوشاندن پا

نمایان بودن روی پا، کف پا، پاشنه پا در زنها آیا شرعا جایز است؟
باسمه تعالی؛ جایز نیست.(593)
حدود حجاب اسلامی برای بانوان چیست و برای این منظور پوشیدن لباس بلند آزاد و شلوار و روسری کفایت می کند، و اصولا چه کیفیتی در لباس و پوشش زن در برابر افراد نامحرم باید رعایت شود؟
باسمه تعالی؛ واجب است تمام بدن زن به جز قرص صورت و دستها تا مچ از نامحرم پوشیده شود، و لباس مذکور اگر مقدار واجب را بپوشاند مانع ندارد، ولی پوشیدن چادر بهتر است، و از لباسهایی که توجه نامحرم را جلب می کند باید اجتناب شود.(594)

دو. احکام نگاه و تماس

أ. احکام نگاه کردن

1. نگاه کردن به عورت دیگری(595) حرام است، اگر چه از پشت شیشه یا در آینه یا آب مضاف و مانند اینها باشد.
و احتیاط واجب آن است که به عورت بچه ممیز(596) هم نگاه نکنند؛ ولی زن و شوهر می توانند به تمام بدن یکدیگر نگاه کنند.(597)