فهرست کتاب


احکام خانواده مطابق با فتاوای حضرت امام خمینی (ره)

عبدالرحیم موگهی‏

2. در برابر غیرهمجنس

مرد باید در برابر زن نامحرم یا محرم - به جز همسرش - عورت خود را بپوشاند. و در صورتی که بداند، زنها به او - غیر از موارد استثنا شده - عمدا نگاه می کنند، احتیاط واجب آن است که خود را از زنان بپوشاند، ولی بنابر اقوا این کار بر وی واجب نیست، و بر زن واجب است در برابر هر مردی - غیر از همسرش - در صورتی که با قصد لذت و شهوت به او نگاه می کند، همه بدن و موهای خود را بپوشاند.
در غیر این صورت بر زن واجب است در برابر محارمش - به جز همسر - و همچنین در برابر دیوانه ممیز محرم و بچه ممیز محرم که خوب و بد را می فهمد، فقط عورت خود را بپوشاند؛ ولی در برابر نامحرم بالغ، باید همه موها و بدن خود - به جز گردی صورت(589) و دستها تا مچ - را بپوشاند.(590) و اگر آن نامحرم، بالغ نباشد، یا ممیز است و به حدی رسیده که مورد نظر شهوانی است، در این صورت احتیاط واجب آن است که زن همه موها و بدن خود - به جز گودی صورت و دستها تا مچ - را از او نیز بپوشاند و یا ممیز نیست که در این صورت بر زن هیچ مقدار پوششی در برابر وی واجب نیست.(591)

استفتائات

پوشاندن زیر چانه

آیا استفاده از مقنعه یا روسری که زیر چانه را نمایان می کند، از نظر رعایت حجاب بلامانع است؟
باسمه تعالی؛ لازم است زیر چانه را از نامحرم بپوشاند.(592)