فهرست کتاب


احکام خانواده مطابق با فتاوای حضرت امام خمینی (ره)

عبدالرحیم موگهی‏

ب. مقدار پوشش در غیر نماز

مقدار پوشش انسان در غیر نماز و در برابر دیگران عبارت است از:

1. در برابر همجنس

واجب است انسان عورت خود را از کسانی که مکلفند، و همچنین از دیوانه ممیز و بچه های ممیز که خوب و بد را می فهمند،(587) بپوشاند.(588)

2. در برابر غیرهمجنس

مرد باید در برابر زن نامحرم یا محرم - به جز همسرش - عورت خود را بپوشاند. و در صورتی که بداند، زنها به او - غیر از موارد استثنا شده - عمدا نگاه می کنند، احتیاط واجب آن است که خود را از زنان بپوشاند، ولی بنابر اقوا این کار بر وی واجب نیست، و بر زن واجب است در برابر هر مردی - غیر از همسرش - در صورتی که با قصد لذت و شهوت به او نگاه می کند، همه بدن و موهای خود را بپوشاند.
در غیر این صورت بر زن واجب است در برابر محارمش - به جز همسر - و همچنین در برابر دیوانه ممیز محرم و بچه ممیز محرم که خوب و بد را می فهمد، فقط عورت خود را بپوشاند؛ ولی در برابر نامحرم بالغ، باید همه موها و بدن خود - به جز گردی صورت(589) و دستها تا مچ - را بپوشاند.(590) و اگر آن نامحرم، بالغ نباشد، یا ممیز است و به حدی رسیده که مورد نظر شهوانی است، در این صورت احتیاط واجب آن است که زن همه موها و بدن خود - به جز گودی صورت و دستها تا مچ - را از او نیز بپوشاند و یا ممیز نیست که در این صورت بر زن هیچ مقدار پوششی در برابر وی واجب نیست.(591)