فهرست کتاب


احکام خانواده مطابق با فتاوای حضرت امام خمینی (ره)

عبدالرحیم موگهی‏

پوشاندن گردن و زیر چانه در نماز برای بانوان

4. بر زن واجب است گردن و زیر چانه خود و حتی بنابر احتیاط واجب آن مقداری را که پس از بستن روسری [و مقنعه و چادر ] از زیر چانه دیده می شود بپوشاند.(583)

استفتا

اگر زنی در نماز حد واجب حجاب را رعایت نکرده باشد، مثلا موی سرش پیدا باشد، آیا بر ما واجب است که به او اطلاع دهیم؟
باسمه تعالی؛ واجب نیست.(584)
آمدن نامحرم هنگام نماز خواندن بانوان
سوال: اگر زنی در حال خواندن نماز باشد و مرد نامحرمی وارد شود، وظیفه این زن چیست؟
جواب: چنانچه مرد نامحرم صدای این زن را می شنود، بنابر احتیاط واجب باید حمد و سوره نمازش(585) را آهسته بخواند و اگر در معرض دید نامحرم باشد، باید پاها تا مچ خود را بپوشاند.(586)

ب. مقدار پوشش در غیر نماز

مقدار پوشش انسان در غیر نماز و در برابر دیگران عبارت است از: