فهرست کتاب


احکام خانواده مطابق با فتاوای حضرت امام خمینی (ره)

عبدالرحیم موگهی‏

پوشاندن پا در نماز برای بانوان

3. پوشاندن پاها تا مچ در نماز برای بانوان - اگر در معرض دید نامحرم نباشند - واجب نیست اما مستحب است و در صورتی که در معرض دید نامحرم باشند، بر بانوان واجب است پاها تا مچ را نیز بپوشانند. و چنانچه این مقدار را در برابر نامحرم نپوشانند نمازشان صحیح است. ولی گناهی را انجام داده اند.(582)

پوشاندن گردن و زیر چانه در نماز برای بانوان

4. بر زن واجب است گردن و زیر چانه خود و حتی بنابر احتیاط واجب آن مقداری را که پس از بستن روسری [و مقنعه و چادر ] از زیر چانه دیده می شود بپوشاند.(583)

استفتا

اگر زنی در نماز حد واجب حجاب را رعایت نکرده باشد، مثلا موی سرش پیدا باشد، آیا بر ما واجب است که به او اطلاع دهیم؟
باسمه تعالی؛ واجب نیست.(584)
آمدن نامحرم هنگام نماز خواندن بانوان
سوال: اگر زنی در حال خواندن نماز باشد و مرد نامحرمی وارد شود، وظیفه این زن چیست؟
جواب: چنانچه مرد نامحرم صدای این زن را می شنود، بنابر احتیاط واجب باید حمد و سوره نمازش(585) را آهسته بخواند و اگر در معرض دید نامحرم باشد، باید پاها تا مچ خود را بپوشاند.(586)