فهرست کتاب


احکام خانواده مطابق با فتاوای حضرت امام خمینی (ره)

عبدالرحیم موگهی‏

أ. مقدار پوشش در نماز

1. مرد باید در حال نماز - اگر چه کسی او را نمی بیند - عورتین خود را بپوشاند، و بهتر است از ناف تا زانو را هم بپوشاند.(580)
2. زن باید در موقع نماز تمام بدن حتی سر و موی خود را بپوشاند، ولی پوشاندن صورت به مقداری که در وضو شسته می شود و دست ها تا مچ و پاها تا مچ لازم نیست. اما برای آنکه یقین کند که مقدار واجب را پوشانده است، باید مقداری از اطراف صورت و قدری پایینتر از مچ را هم بپوشاند.(581)

پوشاندن پا در نماز برای بانوان

3. پوشاندن پاها تا مچ در نماز برای بانوان - اگر در معرض دید نامحرم نباشند - واجب نیست اما مستحب است و در صورتی که در معرض دید نامحرم باشند، بر بانوان واجب است پاها تا مچ را نیز بپوشانند. و چنانچه این مقدار را در برابر نامحرم نپوشانند نمازشان صحیح است. ولی گناهی را انجام داده اند.(582)

پوشاندن گردن و زیر چانه در نماز برای بانوان

4. بر زن واجب است گردن و زیر چانه خود و حتی بنابر احتیاط واجب آن مقداری را که پس از بستن روسری [و مقنعه و چادر ] از زیر چانه دیده می شود بپوشاند.(583)