فهرست کتاب


احکام خانواده مطابق با فتاوای حضرت امام خمینی (ره)

عبدالرحیم موگهی‏

د. کفاره روزه

1. کسی که کفاره روزه رمضان بر او واجب است، باید یک بنده آزاد کند یا به دستوری که در مساله بعد گفته می شود دو ماه روزه بگیرد یا شصت فقیر را سیر کند یا به هر کدام یک مد که تقریبا ده سیر است طعام یعنی گندم یا جو و مانند اینها بدهد، و چنانچه اینها برایش ممکن نباشد، هر چند مد که می تواند به فقرا طعام بدهد، و اگر نتواند طعام بدهد باید استغفار کند، اگر چه مثلا یک مرتبه بگوید استغفرالله، و احتیاط واجب در فرض اخیر آن این است که هر وقت بتواند، کفاره را بدهد.(551)
2. کسی که می خواهد دو ماه کفاره روزه رمضان را بگیرد، باید سی و یک روز آن را پی در پی بگیرد و اگر بقیه آن پی در پی نباشد اشکال(552) ندارد.(553)
3. اگر به چیز حرامی روزه خود را باطل کند، چه آن چیز اصلا حرام باشد مثل شراب و زنا، یا به جهنی حرام شده باشد، مثل نزدیکی کردن با عیال خود در حال حیض، بنابر احتیاط کفاره جمع بر او واجب می شود، یعنی باید یک بنده ازاد کند و دو ماه روزه بگیرد و شصت فقیر را سیر کند، یا به هر کدام آنها یک مد که تقریبا ده سیر است گندم یا جو یا نان و مانند اینها بدهد.
و چنانچه هر سه برایش ممکن نباشد، هر کدام آنها که ممکن است باید انجام دهد.(554)
4. اگر روزه دار در یک روز ماه رمضان چند مرتبه جماع کند، یک کفاره بر او واجب می شود، ولی اگر جماع او حرام باشد یک کفاره جمع واجب می شود.(555)
5. اگر عمدا روزه خود را باطل کند، و بعد عذری مانند حیض یا نفاس یا مرض برای او پیدا شود، کفاره بر او واجب نیست.(556)
6. اگر روزه دار در ماه رمضان با زن خود که روزه دار است جماع کند، چنانچه زن را مجبور کرده باشد، کفاره روزه خودش و روزه زن را باید بدهد. و اگر زن به جماع راضی بوده، بر هر کدام یک کفاره واجب می شود.(557)
7. اگر زنی شوهر روزه دار خود را مجبور کند که جماع نماید، یا کار دیگری که روزه را باطل می کند، انجام دهد، واجب نیست کفاره روزه شوهر را بدهد.(558)
8. اگر روزه دار در ماه رمضان با زن خود که روزه دار است جماع کند، چنانچه به طوری زن را مجبور کرده باشد که از خود اختیاری نداشته باشد و در بین جماع، زن راضی شود، باید مرد دو کفاره و زن یک کفاره بدهد. و اگر با اراده و اختیار، عمل را انجام دهد اگر چه مجبورش کرده باشد، مرد باید کفاره خودش و زن را بدهد.(559)
9. اگر روزه دار در ماه رمضان با زن روزه دار خود که خواب است جماع نماید، یک کفاره بر او واجب می شود و روزه زن صحیح است و کفاره هم بر او واجب نیست.(560)
10. اگر مرد زن خود را مجبور کند که غیر جماع کار دیگری که روزه را باطل می کند، به جا آورد، کفاره زن را نباید بدهد و بر خود زن هم کفاره واجب نیست.(561)
11. کسی که به واسطه مسافرت یا مرض روزه نمی گیرد، نمی تواند زن روزه دار خود را مجبور به جماع کند، ولی اگر او را مجبور نماید بنابر احتیاط باید کفاره اش را بدهد.(562)

ه. روزه قضا

اگر روزه رمضان را عمدا نگیرد، باید قضای آن را به جا آورد و برای هر روز دو ماه روزه بگیرد یا به شصت فقیر طعام بدهد یا یک بنده آزاد کند، و چنانچه تا رمضان آینده قضای آن روزه را به جا نیاورد، برای هر روز نیز دادن یک مد طعام لازم است.(563)

استفتائات

اگر شخصی کفاره تاخیر قضای روزه هایش را در یک سال بپردازد و مجددا تا سال بعد نیز نتواند قضای روزه هایش را به جا آورد، آیا باز کفاره تاخیر بر او واجب می شود، یا این که پرداخت کفاره سال قبل کفایت از آن می کند؟
باسمه تعالی؛ بیش از یک بار کفاره واجب نیست.(564)
بانویی است مدت 14 سال ازدواج کرده و ماه مبارک رمضان هیچ سالی روزه هایش را مرتب نگرفته، گاهی حامله بوده و گاهی تقریبا مریض، و در ایام غیر ماه رمضان که سلامت هم بوده قضای آنها را به جا نیاورده است و موانعی هم نداشته و نمی داند در این چند سال، ماه رمضان چند روز را روزه گرفته و چند روز را نگرفته، چه مقدار باید قضا نماید؟
باسمه تعالی؛ روزه هایی را که یقین دارد قضا شده، باید قضا نماید و بیشتر از آن واجب نیست.(565)