فهرست کتاب


احکام خانواده مطابق با فتاوای حضرت امام خمینی (ره)

عبدالرحیم موگهی‏

ج. مبطلات روزه

نه چیز روزه را باطل می کند:
اول: خوردن و آشامیدن؛
دوم: جماع؛
سوم: استمنا؛ و استمنا آن است که انسان با خود کاری کند که منی از او بیرون آید.
چهارم: دروغ بستن به خدا و پیغمبر و جانشینان پیغمبرصلی الله علیه و آله و سلم؛
پنجم: رساندن غبار غلیظ به حلق؛
ششم: فروبردن تمام سر در آب؛
هفتم: باقی ماندن بر جنابت و حیض و نفاس تا اذان صبح؛
هشتم: اماله(512) کردن با چیزهای روان؛
نهم: قی(513) کردن؛(514)
برخی احکام مبطلات روزه عبارتند از:

خوردن و آشامیدن

1. جویدن غذا برای بچه یا پرنده و چشیدن غذا و مانند اینها که معمولا به حلق نمی رسد، اگر چه اتفاقا به حلق برسد، روزه را باطل نمی کند. ولی اگر انسان از اول بداند که به حلق می رسد چنانچه فرورود، روزه اش باطل می شود و باید قضای آن را بگیرد و کفاره هم بر او واجب است.(515)
2. انسان نمی تواند برای ضعف، روزه را بخورد، ولی اگر ضعف او به قدری است که معمولا نمی شود آن را تحمل کرد، خوردن روزه اشکال ندارد.(516)

جماع آمیزش جنسی

1. جماع روزه را باطل می کند، اگر چه فقط به مقدار ختنه گاه داخل شود و منی هم بیرون نیاید.(517)
2. اگر کمتر از مقدار ختنه گاه داخل شود و منی هم بیرون نیاید، روزه باطل نمی شود.(518)
3. اگر شک کند که به اندازه ختنه گاه داخل شده یا نه، روزه او صحیح است... .(519)
4. اگر فراموش کند که روزه است و جماع نماید، یا او را به جماع مجبور نمایند به طوری که از اختیار او خارج باشد، روزه او باطل نمی شود.
ولی چنانچه در بین جماع یادش بیاید، یا دیگر مجبور نباشد، باید فورا از حال جماع خارج شود، و اگر خارج نشود، روزه او باطل است.(520)