فهرست کتاب


احکام خانواده مطابق با فتاوای حضرت امام خمینی (ره)

عبدالرحیم موگهی‏

استفتائات

روزه زنان باردار
آیا بر زن حامله در مدت حاملگی بخصوص ماههای اول، روزه واجب است؟ و برای حمل او ضرری ندارد؟
باسمه تعالی؛ روزه بر او واجب نیست، مگر برای خود او یا حمل ضرر داشته باشد.(507)
زنی که مدتهاست که یا حامله است و یا بچه شیر می دهد و در ماه رمضان نمی تواند روزه بگیرد، تکلیفش در مورد قضای روزه چگونه است؟
باسمه تعالی؛ وجوب قضا ساقط نیست.(508)
این جانب در سنین اول بلوغ به علت نادانی، بیشتر روزه هایم را خورده ام و روزه های حاملگی به علت دستور دکتر روزه نگرفتم و سال اول عروسی یک ماه روزه نگرفتم، اکنون 50 ساله هستم و نمی توانم همه آنها را بگیرم، البته تا آنجا که ممکن است روزه می گیرم. از طرفی برای هر روز 60 نفر را نمی توانم طعام یا پولش را بدهم، بفرمایید چه کنم تا دینم اداء شود؟
باسمه تعالی؛ اگر روی علم و عمد روزه ها را نگرفته اید، علاوه بر قضا کفاره هم واجب است، ولی زن اگر بچه شیر می دهد و روزه برای او یا بچه اش ضرر دارد، می تواند افطار کند و فقط روزه را قضا کند و کفاره ندارد(509) و دادن پول به جای کفاره کفایت نمی کند.(510)
یادسپاری
بانوانی که در ایام حیض و نفاس روزه نگرفته اند واجب است قضای آن را به جا آورند.(511)

ج. مبطلات روزه

نه چیز روزه را باطل می کند:
اول: خوردن و آشامیدن؛
دوم: جماع؛
سوم: استمنا؛ و استمنا آن است که انسان با خود کاری کند که منی از او بیرون آید.
چهارم: دروغ بستن به خدا و پیغمبر و جانشینان پیغمبرصلی الله علیه و آله و سلم؛
پنجم: رساندن غبار غلیظ به حلق؛
ششم: فروبردن تمام سر در آب؛
هفتم: باقی ماندن بر جنابت و حیض و نفاس تا اذان صبح؛
هشتم: اماله(512) کردن با چیزهای روان؛
نهم: قی(513) کردن؛(514)
برخی احکام مبطلات روزه عبارتند از:

خوردن و آشامیدن

1. جویدن غذا برای بچه یا پرنده و چشیدن غذا و مانند اینها که معمولا به حلق نمی رسد، اگر چه اتفاقا به حلق برسد، روزه را باطل نمی کند. ولی اگر انسان از اول بداند که به حلق می رسد چنانچه فرورود، روزه اش باطل می شود و باید قضای آن را بگیرد و کفاره هم بر او واجب است.(515)
2. انسان نمی تواند برای ضعف، روزه را بخورد، ولی اگر ضعف او به قدری است که معمولا نمی شود آن را تحمل کرد، خوردن روزه اشکال ندارد.(516)