فهرست کتاب


احکام خانواده مطابق با فتاوای حضرت امام خمینی (ره)

عبدالرحیم موگهی‏

ب. بانوانی که روزه بر آنها واجب نیست

1. زنی که زاییدن او نزدیک است و روزه برای حملش ضرر دارد روزه بر او واجب نیست.
و باید هر روز یک مد طعام یعنی گندم یا جو و مانند اینها به فقیر بدهد.
و نیز اگر روزه برای خودش ضرر دارد، روزه بر او واجب نیست و بنابر احتیاط واجب باید هر روز یک مد طعام به فقیر بدهد و در هر دو صورت روزه هایی را که نگرفته باید قضا نماید.(504)
2. زنی که بچه شیر می دهد و شیر او کم است چه مادر بچه یا دایه او باشد، یا بی اجرت شیر دهد، اگر روزه برای بچه ای که شیر می دهد ضرر دارد روزه بر او واجب نیست. و باید برای هر روز یک مد طعام یعنی گندم یا جو و مانند اینها به فقیر بدهد، و نیز اگر برای خودش ضرر دارد، روزه بر او واجب نیست. و بنابر احتیاط واجب باید برای هر روز یک مد طعام به فقیر بدهد.
و در هر دو صورت روزه هایی را که نگرفته باید قضا نماید، ولی اگر کسی پیدا شود که بی اجرت بچه را شیر دهد، یا برای شیر دادن بچه از پدر یا مادر بچه یا از کس دیگر که اجرت او را بدهد اجرت بگیرد، احتیاط واجب آن است که بچه را به او بدهد و روزه بگیرد.(505)
3. روزه بر زن حائض و نفساء واجب نیست، و اگر زن بعد از اذان صبح - حتی لحظه ای - از خون حیض یا نفاس پاک شود، یا در بین روز خون نفاس ببیند، اگر چه نزدیک مغرب باشد، روزه او باطل است.(506)

استفتائات

روزه زنان باردار
آیا بر زن حامله در مدت حاملگی بخصوص ماههای اول، روزه واجب است؟ و برای حمل او ضرری ندارد؟
باسمه تعالی؛ روزه بر او واجب نیست، مگر برای خود او یا حمل ضرر داشته باشد.(507)
زنی که مدتهاست که یا حامله است و یا بچه شیر می دهد و در ماه رمضان نمی تواند روزه بگیرد، تکلیفش در مورد قضای روزه چگونه است؟
باسمه تعالی؛ وجوب قضا ساقط نیست.(508)
این جانب در سنین اول بلوغ به علت نادانی، بیشتر روزه هایم را خورده ام و روزه های حاملگی به علت دستور دکتر روزه نگرفتم و سال اول عروسی یک ماه روزه نگرفتم، اکنون 50 ساله هستم و نمی توانم همه آنها را بگیرم، البته تا آنجا که ممکن است روزه می گیرم. از طرفی برای هر روز 60 نفر را نمی توانم طعام یا پولش را بدهم، بفرمایید چه کنم تا دینم اداء شود؟
باسمه تعالی؛ اگر روی علم و عمد روزه ها را نگرفته اید، علاوه بر قضا کفاره هم واجب است، ولی زن اگر بچه شیر می دهد و روزه برای او یا بچه اش ضرر دارد، می تواند افطار کند و فقط روزه را قضا کند و کفاره ندارد(509) و دادن پول به جای کفاره کفایت نمی کند.(510)
یادسپاری
بانوانی که در ایام حیض و نفاس روزه نگرفته اند واجب است قضای آن را به جا آورند.(511)

ج. مبطلات روزه

نه چیز روزه را باطل می کند:
اول: خوردن و آشامیدن؛
دوم: جماع؛
سوم: استمنا؛ و استمنا آن است که انسان با خود کاری کند که منی از او بیرون آید.
چهارم: دروغ بستن به خدا و پیغمبر و جانشینان پیغمبرصلی الله علیه و آله و سلم؛
پنجم: رساندن غبار غلیظ به حلق؛
ششم: فروبردن تمام سر در آب؛
هفتم: باقی ماندن بر جنابت و حیض و نفاس تا اذان صبح؛
هشتم: اماله(512) کردن با چیزهای روان؛
نهم: قی(513) کردن؛(514)
برخی احکام مبطلات روزه عبارتند از: