فهرست کتاب


احکام خانواده مطابق با فتاوای حضرت امام خمینی (ره)

عبدالرحیم موگهی‏

دو. احکام روزه

أ. شرایط وجوب روزه

روزه با شرایط زیر بر انسان واجب می شود:
1. بالغ بودن؛
2. عاقل بودن؛
3. مسافر نبودن:
4. روزه برای روزدار ضرر نداشتن؛
5. از حیض و نفاس پاک بودن برای بانوان.(499)

استفتائات

روزه و انجام امتحانات تحصیلی
اگر دانش آموزی امتحانات آخر سالش مصادف با ماه رمضان و تابستان شود و نتواند هم درس بخواند و هم روزه بگیرد، می تواند برای این که زحمت یک سالش به هدر نرود در چند روز از ایام ماه رمضان روزه خود را افطار کند؟
باسمه تعالی؛ باید روزه بگیرد و تا حرج واقع نشود نمی تواند افطار کند، بلی می تواند مسافرت کند و در سفر افطار نماید و بعد از برگشتن در آن روز لازم نیست امساک کند.(500)
اگر به گمان این که بلوغ پسر پانزده سال شمسی است، ماه رمضان را روزه نگرفت و بعد معلوم شد که قبل از ماه رمضان پانزده سال قمری اش تمام بوده، آیا کفاره هم لازم است یا نه؟
باسمه تعالی؛ کفاره واجب نیست، لکن باید قضا کند.(501)
بچه های بالغ یا جوانهایی که در اثر ضعف مفرط روزه گرفتن برایشان سخت است چه کنند؟
باسمه تعالی؛ ضعف ناشی از روزه مجوز ترک روز نیست، مگر آنکه حرجی باشد و باید اکتفا به رفع ضرورت کند و قضا نماید.(502)
در سالهای اول تکلیف 9 سالگی به بعد به توصیه و تاکید مادرم مبنی بر این که توانایی روزه گرفتن را ندارم و با توجه به این که خودم نیز نمی توانستم تشخیص دهم که آیا می توانم روزه بگیرم یا نه، چند سالی را روزه نگرفته ام، و در حال حاضر چون مدت زیادی از آن گذشته، تعداد روزهای فوت شده را نمی دانم، و ثانیا نمی دانم که آیا کفاره هم بر من واجب است یا نه؟
باسمه تعالی؛ به مقداری که یقین دارید که بعد از بلوغ روزه نگرفته اید باید قضا نمایید و کفاره در فرض مساله واجب نیست.(503)