فهرست کتاب


احکام خانواده مطابق با فتاوای حضرت امام خمینی (ره)

عبدالرحیم موگهی‏

استفتا

اقتدای زن به شوهر در نماز
اقتدا کردن زن به شوهر عادل در صورتی که بخواهند دو نفری نماز جماعت بخوانند اشکالی دارد یا خیر؟
باسمه تعالی؛ اشکالی ندارد.(498)

دو. احکام روزه

أ. شرایط وجوب روزه

روزه با شرایط زیر بر انسان واجب می شود:
1. بالغ بودن؛
2. عاقل بودن؛
3. مسافر نبودن:
4. روزه برای روزدار ضرر نداشتن؛
5. از حیض و نفاس پاک بودن برای بانوان.(499)