فهرست کتاب


احکام خانواده مطابق با فتاوای حضرت امام خمینی (ره)

عبدالرحیم موگهی‏

در آغوش گرفتن و یا شیر دادن بچه در نماز

سوال: آیا در آغوش گرفتن و یا شیر دادن بچه در نماز با رعایت حجاب واجب، نماز را باطل می کند؟
جواب: اگر موالات و پی در پی اجزاء نماز رعایت شود و صورت نماز به هم نمی خورد، نماز را باطل نمی کند.(496)

بردن مهر نماز به وسیله بچه

اگر در بین نماز چیزی که بر آن سجده می کند گم شود و چیزی که سجده بر آن صحیح است نداشته باشد، چنانچه وقت وسعت دارد باید نماز را بشکند، و اگر وقت تنگ است، باید به لباسش اگر از پنبه یا کتان است سجده کند، و اگر از چیز دیگری است بر همان چیز، و اگر آن هم ممکن نیست بر پشت دست، و اگر آن هم نمی شود به چیز معدنی مانند انگشتر عقیق سجده نماید.(497)

استفتا

اقتدای زن به شوهر در نماز
اقتدا کردن زن به شوهر عادل در صورتی که بخواهند دو نفری نماز جماعت بخوانند اشکالی دارد یا خیر؟
باسمه تعالی؛ اشکالی ندارد.(498)