فهرست کتاب


احکام خانواده مطابق با فتاوای حضرت امام خمینی (ره)

عبدالرحیم موگهی‏

پنج. احکام زکات فطره

1. کسی که موقع غروب شب عید فطر بالغ و عاقل و هوشیار است و فقیر و بنده کس دیگر نیست، باید برای خودش و کسانی که نان خور او هستند، هر نفری یک صاع که تقریبا 3 کیلوست گندم یا جو یا خرما یا کشمش یا برنج یا ذرت و مانند اینها به مستحق بدهد، و اگر پول یکی از اینها را هم بدهد کافی است.(476)
2. انسان باید فطره کسانی را که در غروب شب عید فطر نان خور او حساب می شوند، بدهد، کوچک باشند یا بزرگ، مسلمان باشند یا کافر، دادن خرج آنان بر او واجب باشد یا نه، در شهر خود او باشند یا در شهر دیگر.(477)
3. اگر فطره انسان بر کسی واجب باشد و او فطره را ندهد، بر خود انسان واجب نمی شود.(478)
4. کسی که نماز عید فطر می خواند، بنابر احتیاط واجب باید فطره را پیش از نماز عید بدهد، ولی اگر نماز عید نمی خواند، می تواند دادن فطره را تا ظهر تاخیر بیاندازد.(479)
5. اگر موقعی که دادن زکات فطره واجب است فطره را ندهد، و کنار هم نگذارد، احتیاط واجب آن است که بعدا بدون این که نیت ادا و قضا کند فطره را بدهد.(480)
6. اگر فطره را کنار بگذارد، نمی تواند آن را برای خودش بردارد و مالی دیگر را برای فطره بگذارد.(481)

استفتائات

پرداخت فطریه برای فرزندانی که دارای عیال و اولاد بوده و جدا از پدر زندگی می کنند، در صورتی که شب عید فطر در منزل پدر باشند، باز غیر از پرداخت فطریه به وسیله پدر برای اولاد و عیالش واجب است یا خیر؟
باسمه تعالی؛ در صورتی که پیش از غروب روز آخر ماه رمضان بر منزل پدر وارد شوند و جزء عائله نان خور او محسوب شوند، فطریه شان بر عهده پدر است.(482)
کسی که در شب عید فطر زکات فطره اش را کنار گذاشته است، آیا پرداخت فطریه به هنگام جمع آوری زکات فطره در نماز عید فطر غیر از پولی که کنار گذاشته بود کفایت می کند؟ یا باید همان پول کنار گذاشته شده در شب عید فطر را بپردازد؟
باسمه تعالی؛ همان را بدهد.(483)

فصل ششم : مسائل عبادی خانواده