فهرست کتاب


احکام خانواده مطابق با فتاوای حضرت امام خمینی (ره)

عبدالرحیم موگهی‏

ز. وظیفه کسانی که نمی توانند خمس بدهند

افرادی هستند که خمس بدهکار بوده و تاکنون نداده اند و حالا نمی توانند بدهند یا خیلی برایشان مشکل است، تکلیف چیست؟
باسمه تعالی؛ بدهی را باید ولو بتدریج ادا کند و اگر تمکن ندارد و منتظر تمکن شود، و بدون پرداخت بدهی بر برائت حاصل نمی شود.(468)
اگر به واسطه گرفتاری نتوانم به حساب سال خود رسیدگی نمایم، آیا می توانم آن را به سال آینده موکول کنم؟
باسمه تعالی؛ شما حساب کنید و چنانچه نتوانید بپردازید، با دستگردان به شما مهلت می دهند.(469)
بعضی از مؤمنین می پرسند جاهایی دعوت می شویم که یقین داریم حساب سال ندارند. آیا غذا خوردن و یا تصرف دیگر ما در منزل آنان چه صورت دارد؟
باسمه تعالی؛ اگر وجود خمس در غذا و چیزهای دیگری که مورد استفاده است معلوم نباشد جایز است.(470)

ح. آثار نپرداختن خمس

1. تا خمس مال را ندهد نمی تواند در آن مال تصرف کند، اگر چه قصد دادن خمس را داشته باشد.(471)
2. کسی که خمس بدهکار است نمی تواند آن را به ذمه بگیرد، یعنی خود را بدهکار اهل خمس بداند و در تمام مال تصرف کند و چنانچه تصرف کند و آن مال تلف شود، باید خمس آن را بدهد.(472)
3. انسان نمی تواند در مالی که یقین دارد خمسش را نداده اند تصرف کند، ولی در مالی که شک دارد خمس آن را داده اند یا نه، می تواند تصرف کند.(473)

استفتائات

1. آیا تصرف در مالی که خمس آن پرداخت نشده جایز است؟
باسمه تعالی؛ جایز نیست، مگر آنکه با اجازه مرجع تقلید یا وکیل او باشد.(474)
2. اگر شخصی در پایان سال، حساب خمس خود را بنماید ولی هنوز آن را پرداخت نکرده است، می تواند در بقیه آن تصرف کند؟
باسمه تعالی؛ تا خمس را ادا نکرده، نمی تواند در بقیه تصرف کند.(475)