فهرست کتاب


احکام خانواده مطابق با فتاوای حضرت امام خمینی (ره)

عبدالرحیم موگهی‏

و. مصرف خمس

1. خمس را باید دو قسمت کنند: یک قسمت آن سهم سادات است که امر آن با حاکم است، و باید آن را به مجتهد جامع الشرایط تسلیم کنند و یا با اذن او به سید فقیر یا سید یتیم یا به سیدی که در سفر درمانده شده بدهند.
و نصف دیگر آن سهم امام علیه السلام است که در این زمان باید به مجتهد جامع الشرایط بدهند یا به مصرفی که او اجازه می دهد برسانند.
ولی اگر انسان بخواهد سهم امام را به مجتهدی که از او تقلید نمی کند بدهد، در صورتی به او اذن داده می شود که بداند آن مجتهد و مجتهدی که از او تقلید می کند سهم امام را به یک طور مصرف می کنند.(463)
2. کسی که زنش سیده است بنابر احتیاط واجب نباید به او خمس بدهد که به مصرف مخارج خودش برساند، ولی اگر مخارج دیگری دارد که به آن محتاج است و بر شوهرش واجب نیست، جایز است شوهر از بابت خمس به زن بدهد که به مصرف آن مخارج برساند.(464)

استفتادات

مردی که زوجه اش سیده است می تواند خمس به او بدهد که مطابق شأن خودش دست بند و غیره تهیه کند؟
باسمه تعالی؛ بدون اجازه خصوصی از حاکم شرع نمی تواند.(465)
پدر خانم من زن سیده ای دارد. نامبرده به علت کهولت سن و بالا بودن مخارج زندگی نمی تواند به خرج آن برسد، البته چند نفر عائله دارد، آیا می شود مقداری از سهم سادات را به زن سیده او داد و آیا می توان رد مظالم و کفاره روزه را به ایشان داد؟
باسمه تعالی؛ اگر فقیر است از کفارات و مظالم می توانند به او بدهند و چنانچه زن سیده، فقیر باشد و شوهر او نتواند نفقه او را بدهد، به مقدار مخارج خودش می تواند سهم سادات بگیرد، ولی باید با اجازه باشد.(466)
پسر اینجانب از دنیا رفته و دو فرزند دختر و پسر از او به جا مانده، مبلغی هم پس از ادای قرضش از او باقی مانده، آیا این پول خمس دارد؟ ضمنا بعدا متوجه شدم که مقداری نیز در حساب بانکی اش موجود است، آیا این مبلغ دوم هم خمس دارد؟
باسمه تعالی؛ اگر احتمال بدهند که پول مزبور از درآمد کسب و حقوق نبوده یا خمس آن را خود متوفی داده است، خمس ندارد و حکم در هر دو مورد یکی است.(467)

ز. وظیفه کسانی که نمی توانند خمس بدهند

افرادی هستند که خمس بدهکار بوده و تاکنون نداده اند و حالا نمی توانند بدهند یا خیلی برایشان مشکل است، تکلیف چیست؟
باسمه تعالی؛ بدهی را باید ولو بتدریج ادا کند و اگر تمکن ندارد و منتظر تمکن شود، و بدون پرداخت بدهی بر برائت حاصل نمی شود.(468)
اگر به واسطه گرفتاری نتوانم به حساب سال خود رسیدگی نمایم، آیا می توانم آن را به سال آینده موکول کنم؟
باسمه تعالی؛ شما حساب کنید و چنانچه نتوانید بپردازید، با دستگردان به شما مهلت می دهند.(469)
بعضی از مؤمنین می پرسند جاهایی دعوت می شویم که یقین داریم حساب سال ندارند. آیا غذا خوردن و یا تصرف دیگر ما در منزل آنان چه صورت دارد؟
باسمه تعالی؛ اگر وجود خمس در غذا و چیزهای دیگری که مورد استفاده است معلوم نباشد جایز است.(470)