فهرست کتاب


احکام خانواده مطابق با فتاوای حضرت امام خمینی (ره)

عبدالرحیم موگهی‏

استفتائات

سال خمسی برای قرض داران
1. آیا کسی که قرض دارد و می داند آخر سال چیزی زیاد نمی آورد، باید حساب سال داشته باشد و حساب کند یا خیر؟
باسمه تعالی؛ در فرض سوال، لازم نیست.(460)
تغییر سال خمسی
2. آیا شخص می تواند رأس سال خمسش را تغییر دهد و کیفیت آن چگونه است؟
باسمه تعالی؛ سال را نمی تواند تغییر دهد مگر با اجازه ولی امر.(461)
3. آیا سال خمس باید سال شمسی باشد یا سال قمری؟
باسمه تعالی؛ سال را شمسی قرار دهید، اگر چه قمری هم مانعی ندارد.(462)

و. مصرف خمس

1. خمس را باید دو قسمت کنند: یک قسمت آن سهم سادات است که امر آن با حاکم است، و باید آن را به مجتهد جامع الشرایط تسلیم کنند و یا با اذن او به سید فقیر یا سید یتیم یا به سیدی که در سفر درمانده شده بدهند.
و نصف دیگر آن سهم امام علیه السلام است که در این زمان باید به مجتهد جامع الشرایط بدهند یا به مصرفی که او اجازه می دهد برسانند.
ولی اگر انسان بخواهد سهم امام را به مجتهدی که از او تقلید نمی کند بدهد، در صورتی به او اذن داده می شود که بداند آن مجتهد و مجتهدی که از او تقلید می کند سهم امام را به یک طور مصرف می کنند.(463)
2. کسی که زنش سیده است بنابر احتیاط واجب نباید به او خمس بدهد که به مصرف مخارج خودش برساند، ولی اگر مخارج دیگری دارد که به آن محتاج است و بر شوهرش واجب نیست، جایز است شوهر از بابت خمس به زن بدهد که به مصرف آن مخارج برساند.(464)

استفتادات

مردی که زوجه اش سیده است می تواند خمس به او بدهد که مطابق شأن خودش دست بند و غیره تهیه کند؟
باسمه تعالی؛ بدون اجازه خصوصی از حاکم شرع نمی تواند.(465)
پدر خانم من زن سیده ای دارد. نامبرده به علت کهولت سن و بالا بودن مخارج زندگی نمی تواند به خرج آن برسد، البته چند نفر عائله دارد، آیا می شود مقداری از سهم سادات را به زن سیده او داد و آیا می توان رد مظالم و کفاره روزه را به ایشان داد؟
باسمه تعالی؛ اگر فقیر است از کفارات و مظالم می توانند به او بدهند و چنانچه زن سیده، فقیر باشد و شوهر او نتواند نفقه او را بدهد، به مقدار مخارج خودش می تواند سهم سادات بگیرد، ولی باید با اجازه باشد.(466)
پسر اینجانب از دنیا رفته و دو فرزند دختر و پسر از او به جا مانده، مبلغی هم پس از ادای قرضش از او باقی مانده، آیا این پول خمس دارد؟ ضمنا بعدا متوجه شدم که مقداری نیز در حساب بانکی اش موجود است، آیا این مبلغ دوم هم خمس دارد؟
باسمه تعالی؛ اگر احتمال بدهند که پول مزبور از درآمد کسب و حقوق نبوده یا خمس آن را خود متوفی داده است، خمس ندارد و حکم در هر دو مورد یکی است.(467)