فهرست کتاب


احکام خانواده مطابق با فتاوای حضرت امام خمینی (ره)

عبدالرحیم موگهی‏

4. سرمایه ای که اگر خمس آن داده شود مانع امرار معاش می گردد

کسی که با سختی سرمایه ای را تهیه کرده است که اگر خمس آن را بدهد با بقیه آن نمی تواند کاری که با آن می خواهد امرار معاش کند شروع نماید، چه وقت باید خمس این سرمایه را بدهد؟
باسمه تعالی؛ اگر با دادن خمس نمی تواند امرار معاش نماید خمس ندارد.(455)

5. مال گرفته شده از کافر یا کسی که به دادن خمس عقیده ندارد

اگر از کافر یا کسی که به دادن خمس عقیده ندارد مالی به دست انسان آید، واجب نیست خمس آن را بدهد.(456)
یادسپاری
بنابر احتیاط واجب باید خمس مال حلال مخلوط به حرام را از عین همان مال بدهد، ولی خمس های دیگر را می تواند از همان چیز بدهد یا به مقدار قیمت خمس که بدهکار است پول بدهد.(457)
اگر بچه ای معدنی را بیرون آورد یا مال حلال مخلوط به حرام داشته باشد یا گنجی پیدا کند یا به واسطه فرو رفتن در دریا جواهری بیرون آورد، ولی او باید خمس آنها را بدهد.(458)

ه. آغاز سال خمسی و زمان پرداخت خمس

آغاز سال خمسی همان نخستین روز به دست آوردن درآمد است و پایان سال خمسی یعنی زمان پرداخت خمس، یک سال پس از آن تاریخ است. بنابراین، آغاز سال خمسی برای کارمندان نخستین روزی است که حقوق دریافت می کنند، و برای کارگران نخستین روزی است که دستمزد می گیرد، و برای کشاورزان نخستین روزی است که محصول برداشت می کنند، و برای باغداران نخستین روزی است که میوه می چینند، و برای مغازه داران نخستین روزی است که معامله انجام می دهند.
بنابراین باید توجه داشت اگر پایان سال خمسی کسی مثلا اول فروردین 1378 باشد، و درآمدی در روز بیست و هشتم اسفند 1377 به دست آورد و تا اول فروردین سال 1378 باقی مانده و اضافه باشد، باید خمس آن را در دو روز دیگر بدهد، نه این که فکر کند باید خمس این درآمد را در صورت اضافه بودن در بیست و هشتم اسفند 1378 بدهد.(459)