فهرست کتاب


احکام خانواده مطابق با فتاوای حضرت امام خمینی (ره)

عبدالرحیم موگهی‏

أ. تعریف خمس

پرداخت 5/1 دارایی را پس از یک سال از خمسی و با توجه به موارد و شرایط که در شرع مقدس اسلام مشخص شده است، خمس می نامند.

ب. زمان وجوب خمس

1. خمس از چه موقعی بر انسان واجب می شود؟
باسمه تعالی؛ مکلف از موقعی که شروع به پیدا کردن درآمد می کند تا سر سال اگر از درآمد چیزی باقی ماند، خمس دارد.(395)
2. سن دختران و پسرانی که خمس و زکات به آنها واجب می شود چند سال باید باشد؟
باسمه تعالی؛ همان سن بلوغ ایشان است.(396)
3. کسی که تاکنون اصلا خمس نداده، برای دادن خمس چگونه باید عمل کند؟ آیا خمس تمام وسایل و لوازم ضروری مثل موتور، ماشین، یخچال، خانه و غیره را نیز باید بدهد؟ و اگر بدهد همان قیمت خرید را بدهد یا خمس قیمت فعلی را؟
باسمه تعالی؛ به قیمت فعلی باید خمس بدهد، و برای تصفیه حساب، مصالحه لازم است که باید به یکی از وکلای مسلم الوکاله اینجانب مراجعه نماید.(397)
یادسپاری
اگر بچه صغیر سرمایه ای داشته باشد و از آن منافعی به دست آید، بنابر احتیاط واجب بعد از آنکه بالغ شد، باید خمس آن را بدهد.(398)

ج. موارد وجوب خمس

در هفت چیز خمس واجب می شود:
اول: منفعت کسب.
دوم: معدن.
سوم: گنج.
چهارم: مال حرال مخلوط به حرام.
پنجم: جواهری که به واسطه غواصی یعنی فرو رفتن در دریا به دست می آید.
ششم: غنیمت جنگ.
هفتم: زمینی که کافر ذمی از مسلمان بخرد... .(399)